هیئت داوران

در این بخش لیست داوران افتخاری فصلنامه حقوق بیمار ارائه گردیده است.

داوران فصلنامه:

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.