شماره جاری

در این بخش مقالات به چاپ رسیده در شماره جاری فصلنامه حقوق بیمار به نمایش گذاشته می شود.

 شماره 1
بهار 1402، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1402، …-…
 شماره 3
پائیز 1402، …-…
شماره 4
زمستان 1402، …-…
 شماره 1
بهار 1401، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1401، …-…
 شماره 3
پائیز 1401، …-…
شماره 4
زمستان 1401، …-…
 شماره 1
بهار 1400، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1400، …-…
 شماره 3
پائیز 1400، …-…
شماره 4
زمستان 1400، …-…

 دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه…-…

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5

کد DOI

اصل مقاله 590.57 K


2. عنوان مقاله

صفحه 437-455

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول;نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


3. عنوان مقاله

صفحه ….-….

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


4. عنوان مقاله

صفحه ….-….

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


5. عنوان مقاله

صفحه ….-….

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


6. عنوان مقاله

صفحه ….-….

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


7. عنوان مقاله

صفحه ….-….

کد DOI

نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

مشاهده مقاله

اصل مقاله 590.57 K


 
 
 
 
 

شناسنامه نشریه

 صاحب امتیاز

امیر یزدانی

 مدیر مسئول

امیر یزدانی

 سردبیر

….

 دبیر اجرایی

زینب مقیمی

 اعضای هیات تحریریه


 شاپا چاپی

0000-0000

 شاپا الکترونیکی

0000-0000

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.