ارسال مقاله

در این بخش شما می توانید نسبت به ارسال مقاله خود  اقدام نمائید.  آخرین وضعیت تحصیل

  وضعیت اشتغال  فایل مقاله(.pdf)
  فرم تعهدنامه(.pdf)
  اینجانب صحت اطلاعات وارد شده را تائید می نمایم
  لطفا به این سوال پاسخ دهید:

  تماس با ما

  دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.