صفحه اصلی

بررسی مقاله منوط به واریز هزینه مصوب فصلنامه

نویسنده محترم

با توجه به خودگردان بودن فصلنامه حقوق بیمار و عدم وابستگی به نهاد یا ارگان خاص، براساس مصوبه اعضاء هیئت تحریریه و به جهت تامین هزینه های مالی، برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید مقاله مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت می گردد(لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد). 

بانک صادرات

شماره کارت: ………………..

به نام :  حساب …………………………………

از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است پس از واریز مبلغ موردنظر، رسید بانک را اسکن کرده و به عنوان فایل پیوست بارگذاری کنند.

مقالات پر بازدید

 شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پائیز1398، صفحه ……….  

1صفحه آغاز
صفحه 1-5
شناسه دیجیتال
مشاهده مقاله  اصل مقاله
2عنوان
شماره صفحه
نام و نام خانوادگی
شناسه دیجیتال
مشاهده مقاله   اصل مقاله
3عنوان
شناسه دیجیتال
4
شناسه دیجیتال
5
شناسه دیجیتال
6
شناسه دیجیتال
7عنوان
شناسه دیجیتال
8عنوان
شناسه دیجیتال
9عنوان
شناسه دیجیتال
10
شناسه دیجیتال
11 عنوان
صفحه 
شناسه دیجیتال
12 چکیده های انگلیسی
صفحه 
شناسه دیجیتال