اهداف و چشم انداز

رویکرد و هدف فصلنامه

 رویکرد و هدف مسئولین فصلنامه از انتشار آن، بررسی عمیق موضوعات نوپیدا در عرصه حقوق بیمار با بهره ­گیری از نظرات کارشناسان سطوح عالی دانشگاهی و حوزوی به منظور حمایت علمی از قشر مورد اغفال جامعه یعنی بیماران است . بی تردید تلاش پژوهشگران ارائه دهنده مقالات حاصل شده از پژوهش های علمی، نه تنها از منظر علمی بلکه در عرصه عملی نیز به ارتقاء فرهنگ رعایت حقوق بیمار خواهد انجامید.