دسته: صفحه اصلی

0

«بسمه تعالی» به اطلاع می رساند با توجه به شروع به کار فصلنامه حقوق بیمار و  در جهت تکمیل کادر علمی، در نظر است از بین اعضاء محترم هیئت علمی و فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه های معتبر کشور، به تعداد مورد نیاز جهت بهره گیری در هیئت تحریریه فصلنامه  به صورت افتخاری جذب صورت پذیرد  و لذا دارندگان شرائط می توانند از طریق این لینک ذیل نسبت به ارسال درخواست حاوی مشخصات و رزومه خود اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه اعلام نتیجه منوط به پذیرش اطلاعات اولیه ارسالی فرد، از طرف مدیر مسئول بوده و ارسال درخواست برابر با قبول همکاری از طرف فصلنامه نخواهد بود. لینک ثبت نام اعضاء هیئت تحریریه \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647<\/span> \u0641\u0627\u06cc\u0644 pdf \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0645\u062a\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u0626\u06cc\u062f<\/small><\/label><\/div> \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/i> <\/span><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t doc\ndocx\nmpg\nmpeg\nmp3\nmp4\nodt\nodp\nods\npdf\nppt\npptx\ntxt\nxls\nxlsx\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div>Help Text…<\/span><\/div><\/div> <\/i><\/div> <\/i><\/div> <\/i><\/div> <\/i><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>”,”clean_html”:”\n\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647<\/span> \u0641\u0627\u06cc\u0644 pdf \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0645\u062a\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u0626\u06cc\u062f<\/small><\/label><\/div> \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/i> <\/span><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t doc\ndocx\nmpg\nmpeg\nmp3\nmp4\nodt\nodp\nods\npdf\nppt\npptx\ntxt\nxls\nxlsx\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div><\/div><\/div><\/div> <\/i><\/div> <\/i><\/div> <\/i><\/div><\/div><\/div><\/div>”,”visual_settings”:””,”google_analytics_conversion_code”:””,”colour_scheme”:””,”send_user_mail”:””,”user_email_field”:””,”on_form_submission”:”message”,”upload_settings”:”{\”0\”:{\”upload_to_server\”:\”true\”}}”,”attachment_settings”:”{\”0\”:{\”attach_to_admin_email\”:\”true\”}}”,”is_form”:”1″,”is_template”:”0″,”hidden_fields”:””,”form_hidden_fields”:””,”custom_url”:””,”post_type”:”POST”,”post_action”:”ajax”,”bcc”:””,”bcc_user_mail”:””,”custom_css”:””,”is_paypal”:””,”total_views”:””,”time_viewed”:””,”email_on_payment_success”:””,”conditional_logic”:””,”conditional_logic_array”:””,”server_side_logic”:””,”form_status”:””,”currency_code”:”USD”,”products”:””,”business”:””,”cmd”:”_cart”,”return_url”:””,”cancel_url”:””,”lc”:”US”,”environment”:””,”email_subscription”:””,”mc_field_map”:””,”mc_list_id”:””,”gr_field_map”:””,”gr_list_id”:””,”pdf_html”:””,”attach_pdf_to_email”:””,”form_to_post_map”:””,”is_form_to_post”:””,”md_theme”:”{\”0\”:{\”theme_name\”:\”default\”,\”theme_shade\”:\”light\”}}”,”form_theme”:”bootstrap”,”jq_theme”:”base”,”form_style”:”width: 101%;”,”multistep_settings”:”{\”0\”:{\”breadcrumb_type\”:\”basix\”,\”text_pos\”:\”text-bottom\”,\”data_theme\”:\”light-blue\”,\”show_front_end\”:\”yes\”,\”show_inside\”:\”no\”,\”scroll_to_top\”:\”yes\”,\”form_width_pixels\”:\”950\”,\”form_width_percentage\”:\”101\”,\”form_width_unit\”:\”%\”}}”,”multistep_html”:”\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t <\/ol>\n\t\t\t\t\t\t\t\t”,”paypal_client_Id”:””,”paypal_client_secret”:””,”payment_success_msg”:””,”payment_failed_msg”:””,”option_settings”:”{\”0\”:{\”save_form_progress\”:\”false\”}}”,”form_type”:””,”template_type”:””,”draft_Id”:”0″,”kak”:””,”is_wrapped”:””}