درباره نشریه

«فصنامه حقوق بیمار » از سال 1397 با اخذ مجوز رسمی انتشار،فعالیت خود را بدون هیچگونه وابستگی به ارگان خاص و تنها با حمایت حقوق دانان و پژوهشگران مشتاق به فعالیت در این عرصه آغاز نموده و امید دارد تا با برداشتن این گام کوچک، دین خود را به جامعه حقوقی در این عرصه ادا نماید.