براساس شماره نشریه

در این بخش مقالات به چاپ رسیده در  فصلنامه حقوق بیمار براساس شماره نشریه به نمایش گذاشته می شود.

 شماره 1
بهار 1402، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1402، …-…
 شماره 3
پائیز 1402، …-…
شماره 4
زمستان 1402، …-…
 شماره 1
بهار 1401، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1401، …-…
 شماره 3
پائیز 1401، …-…
شماره 4
زمستان 1401، …-…
 شماره 1
بهار 1400، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1400، …-…
 شماره 3
پائیز 1400، …-…
شماره 4
زمستان 1400، …-…

شماره 1        شماره 2         شماره 3        شماره 4         

شماره 1        شماره 2         شماره 3        شماره 4         

شماره 1        شماره 2         شماره 3        شماره 4         

شناسنامه نشریه

 صاحب امتیاز

امیر یزدانی

 مدیر مسئول

امیر یزدانی

 سردبیر

 دبیر اجرایی

زینب مقیمی

 اعضای هیات تحریریه


 شاپا چاپی

0000-0000

 شاپا الکترونیکی

0000-0000

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.