اصول اخلاقی انتشار مقاله

در این بخش اصول و معیار های اخلاقی مرتبط با انتظار مقاله در فصلنامه حقوق بیمار ارائه می گردد.

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، فصلنامه ، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.

به باور فصلنامه حقوق بیمار  تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر فصلنامه و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند.

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.